मन्त्रिपरिषद् विस्तार, १९ मन्त्रीद्वारा शपथ


July 26, 2017
Follow me on Social Media: